Linton & Wahlgren AB erbjuder juridiskt stöd åt små och medelstora företag, verkställande direktörer, koncernledningar, styrelser och andra intressenter genom möjligheten att engagera Mikael Linton-Wahlgren för att ge juridiska och praktiska rådgivning om svenska och internationella affärsrättsliga frågor (t.ex. rörande bolags- och affärsrättsliga frågor, tvistlösningsfrågor, corporate governance frågor och förvärvsfrågor) och bistå dem med fastställandet och implementeringen sin internationaliseringsstrategi samt att hantera och implementera beslutade juridiska åtgärder främst inom export-, tillverknings-, energi-, infrastruktur-, Life Science- och byggbranschen. De erbjudna tjänsterna är att:

 • tillhandahålla en översyn av vilket juridiskt stödbolag behöver;
 • ge strategiska råd rörande internationalisering och genomförandet av förhandling och hanteringen av avtal;
 • ta fram mindre standardavtal eller anpassade avtal (t.ex. MoU, LoI, NDA, etc.) och stödja tillämpningen av dessa;
 • ta fram större kommersiella avtal och stödja tillämpningen av dessa; och
 • göra för och efter riskanalys för bolag vid förvärv och hanteringen av nyförvärvade bolag.
 • se över och ta fram Corporate Governance strategi och dokument, t.ex.:
 • Policys rörande regelefterlevande av aktuella lagar och förordningar.
 • Ägardirektiv
 • Aktieägaravtal
 • VD och styrelseinstruktioner; och
 • implementera policys i organisationen.