Linton & Wahlgren AB erbjuder juridiskt stöd åt små och medelstora företag, verkställande direktörer, koncernledningar, styrelser och andra intressenter genom möjligheten att engagera Mikael Wahlgren för att ge juridiska och praktiska rådgivning om svenska och internationella affärsrättsliga frågor (t.ex. rörande bolags- och affärsrättsliga frågor, tvistlösningsfrågor, corporate governance frågor och förvärvsfrågor) och bistå dem med fastställandet och implementeringen sin internationaliseringsstrategi samt att hantera och implementera beslutade juridiska åtgärder främst inom export-, tillverknings-, energi-, infrastruktur-, Life Science- och byggbranschen. De erbjudna tjänsterna är att:

 • tillhandahålla en översyn av vilket juridiskt stödbolag behöver;
 • ge strategiska råd rörande internationalisering och genomförandet av förhandling och hanteringen av avtal;
 • ta fram mindre standardavtal eller anpassade avtal (t.ex. MoU, LoI, NDA, etc.) och stödja tillämpningen av dessa;
 • ta fram större kommersiella avtal och stödja tillämpningen av dessa; och
 • göra för och efter riskanalys för bolag vid förvärv och hanteringen av nyförvärvade bolag.
 • se över och ta fram Corporate Governance strategi och dokument, t.ex.:
 • Policys rörande regelefterlevande av aktuella lagar och förordningar.
 • Ägardirektiv
 • Aktieägaravtal
 • VD och styrelseinstruktioner; och
 • implementera policys i organisationen.