• Styrelseuppdrag (ordförande och ledamot)
  • Översyn av Corporate Governance
  • Implementerande av policys i organisationen
  • Framtagande av: Policys, Ägardirektiv, Aktieägaravtal, VD och styrelseinstruktioner
  • Stöd och hållande av stämmor.
  • Stöd med uppsättandet av en advisory board

Short CV for Board of Directors MW (eng) 161013